รับสมัครนักเรียนใหม่


แบบฟอร์มการรับสมัครนักเรียนใหม่

1.ข้อมูลผู้สมัคร

เลขที่ใบสมัคร

ชื่อผู้สมัครภาษาไทย*
นามสกุล*

ชื่อผู้สมัครภาษาอังกฤษ*
นามสกุล*

เลขบัตรประจำตัวประชาชน*
วันเดือนปีเกิด* ใส่เป็น วว/ดด/ปปปป (คศ) (ตัวอย่าง 01/01/2020)

เชื้อชาติ*
สัญชาติ*
ศาสนา*

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียน*
เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกลับ*

**อีเมลในการติดต่อกลับ(เพื่อรับข้อความตอบรับจากระบบ)*

2.ข้อมูลผู้ปกครอง

ชื่อบิดา*
นามสกุล*

อายุ*
วันเดือนปีเกิด*
อาชีพ*

เลขบัตรประจำตัวประชาชน*

ชื่อมารดา*
นามสกุล*

อายุ*
วันเดือนปีเกิด*
อาชีพ*

เลขบัตรประจำตัวประชาชน*

***แนบไฟล์สำเนาสูติบัตร (ใช้ไฟล์ .jpg .png หรือ .pdf ขนาดไม่เกิด 5Mb เท่านั้น)

***แนบไฟล์รูปภาพขนาด 1 นิ้ว (ใช้ไฟล์ .jpg .png หรือ .pdf ขนาดไม่เกิด 5Mb เท่านั้น)

ระเบียบการรับสมัคร
1.ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 3
2.กรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ ซื้อใบสมัครได้ที่ห้องธุรการในวันที่ 3-31 สิงหาคม 2563
3.เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัคร
– เอกสารใบสมัครที่กรอกปริ้นจากหน้าเว็บ หรือ อีเมลยืนยันตนที่ได้รับจากการสมัครออนไลน์
– สำเนาสูติบัตร
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
– ชำระค่าสมัคร 300 บาทที่ห้องธุรการ
4.วันประเมินความพร้อม วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 11.00น 
หมายเหตุ *โรงเรียนขอสงวนสิทธิในการคืนค่าสมัคร
*ขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรถส่วนตัวเนื่องจากโรงเรียนไม่มีที่จอดรถ

ระบบ Support
Google Chrome Version 84.0
Microsoft Edge
Firefox Version 78.0
** ไม่ Support Internet Explorer**