โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สถานศึกษารางวัลโรงเรียนพระราชทาน 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สถานศึกษารางวัลโรงเรียนพระราชทาน 2563

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564 “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม” ได้รับเลือกให้ได้รับ “รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563” โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอขอบพระคุณคณะเซอร์ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สมาคมศิษย์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้านตลอดมา จนกระทั่งได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรอันอุดมมายังทุกท่านด้วย