Actively participating in “The Spooky Adventure Camp 2020″ Date 28-30 October 2020

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริมสมรรถนะทางด้านการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน และยังส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ, การคิด วิเคราะห์ สรุปในแต่ละกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษ, การอ่านภาษาอังกฤษ, การเขียนภาษาอังกฤษ, การรักษากฏ ระเบียบวินัย, การอยู่ร่วมกันในสังคม, การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกทางกิจกรรมการแสดงบนเวที เป็นต้น สำหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียน ส่งผลประโยชน์ให้กับนักเรียนได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างชัดเจน

Date : 28 October 2020

[Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”English Camp Day01 (28-10-2563)”] [Best_Wordpress_Gallery id=”8″ gal_title=”English Camp Day02 (29-10-2563)”] [Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”English Camp Day03 (30-10-2563)”]