กิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ “หนังสือกิจการอัครสาวก”

เมื่อวันที่ 15, 16 และ 17 ธันวาคม 2563 ทีผ่านมา เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการกล่าวเปิดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ “หนังสือกิจการอัครสาวก” โดยทีมวิทยากรจากศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนรู้พระคัมภีร์ด้วยความสนุกสนานผ่านทางกิจกรรม เกม และวีดีทัศน์