ผลการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ผลการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ผลการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางรัก ได้เข้ามาตรวจคุณภาพวัตถุดิบ อาทิ หมูสด ไก่สด ลูกชิ้น เครื่องปรุง (เกลือ น้ำตาล น้ำปลา ซอส) น้ำดื่ม น้ำแข็ง และ อาหารปรุงสุก อาหารสำเร็จรูป และสุขภาพของผู้สัมผัสอาหาร โดยเก็บข้อมูล 20 ตัวอย่าง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมานั้น ผลการตรวจประเมินของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม อยู่ในเกณฑ์….. มาตรฐานดีมาก และ ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและสารเคมีในอาหาร