กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 06-01-67

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ผ่านหัวข้อ colors or colours in english กิจกรรมสนุกๆ Creativite Art

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับประถมศึกษา พัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ผ่านหัวข้อ colors or colours in english กิจกรรมสนุกๆ Creativite Art และการลงมือปฎิบัติกิจผ่านกิจกรรมสนุกๆ Creativite Art ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้วยชุดอุปกรณ์ กรอบรูป Laq พร้อมใส่รูปถ่ายสุดน่ารักของตัวเอง กลับบ้านเป็นที่ระลึก

ผลงาน Creative ART – กรอบรูป Laq