รับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2567

  แบบฟอร์มการรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2567

  ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

  ระเบียบการรับสมัคร
  1. เป็นนักเรียนที่จบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
  2. มีผลการเรียน ดี ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จากโรงเรียนเดิม
  3. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติ
  4. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
  5. เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อประกอบการสมัคร
  - รูปถ่าย สวมเครื่องแบบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( พื้นหลังขาว )
  - สำเนาสูติบัตรนักเรียน
  - หลักฐานการจบการศึกษาฉบับจริง (ปพ.1)
  - หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครจำนวน 400 บาท (Slip การโอนเงิน)
  **โดยเอกสารทั้งหมด ไฟล์เอกสารให้แนบเป็นไฟล์.pdf ยกเว้นรูปถ่ายนักเรียนและสลิปโอนเงินเป็นไฟล์.jpg
  แนบมาพร้อมกับการสมัครด้านล่าง
  4. การชำระค่าสมัครให้ชำระไปยังธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เลขที่ 242-0-31211-4
  **พร้อมพิมพ์ชื่อ - สกุล ลงในบันทึกช่วยจำ
  หมายเหตุ โรงเรียนขอสงวนสิทธิในการคืนค่าสมัคร

  1.ข้อมูลผู้สมัคร

  ระดับชั้นที่ต้องการสมัครเข้าเรียน

  ชื่อผู้สมัครภาษาไทย*

  นามสกุล*

  ชื่อผู้สมัครภาษาอังกฤษ (Name) *

  นามสกุล (Surname) *

  เลขบัตรประจำตัวประชาชน*

  เลขหนังสือเดินทาง Passport ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ

  วันเดือนปีเกิด* ใส่เป็น วว/ดด/ปปปป (คศ) (ตัวอย่าง 01/01/2020)

  เชื้อชาติ*

  สัญชาติ*

  ศาสนา*

  ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียน*

  เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกลับ*

  ชื่อ นามสกุล พี่สาวกำลังเรียนอยู่อัสสัมชัญคอนแวนต์หรืออัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

  รหัสนักเรียน

  กำลังเรียนอยู่ชั้น

  **อีเมลในการติดต่อกลับ (เพื่อรับข้อความตอบรับจากระบบ)*

  Line ID ตัวอย่าง<@0000000>

  2.ข้อมูลผู้ปกครอง

  ชื่อบิดา*

  นามสกุล*

  อายุ*

  วันเดือนปีเกิด*

  อาชีพ*

  เลขบัตรประจำตัวประชาชน*

  ชื่อมารดา*

  นามสกุล*

  อายุ*

  วันเดือนปีเกิด*

  อาชีพ*

  เลขบัตรประจำตัวประชาชน*

  มารดาเป็นศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ รุ่น

  3.รับทราบข้อมูลการสมัคร มาจากช่องทางประชาสัมพันธ์ใด


  **หากมีบุคคลแนะนำมา รบกวนระบุ ชื่อ-สกุล

  ***แนบไฟล์สำเนาสูติบัตร (ใช้ไฟล์ .jpg .png หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 5Mb เท่านั้น)

  ***แนบไฟล์รูปภาพขนาด 1 นิ้ว (พื้นขาว/ฟ้า) (ใช้ไฟล์ .jpg .png หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 5Mb เท่านั้น)

  ***ใบรายงานผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด(ใช้ไฟล์ .jpg .png หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 5Mb เท่านั้น)

  ***แนบไฟล์สลิปการโอนเงินค่าสมัคร (ใช้ไฟล์ .jpg .png หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 5Mb เท่านั้น)