ASCS SPORTS DAY 2020 Date: 4 December 2020

งานกีฬาสีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

เพื่อเสริมสมรรถนะทางด้านการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน และยังส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การใช้สมรรถนะทางร่างกาย, และวิชาความรู้ทางการกีฬา มาปรับใช้ในกิจกรรมสรุปในงานกีฬากิจกรรม, การรักษากฏ ระเบียบวินัย, การอยู่ร่วมกันในสังคม, การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น สำหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียน ส่งผลประโยชน์ให้กับนักเรียนได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างชัดเจน

งานกีฬาสีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

[Best_Wordpress_Gallery id=”19″ gal_title=”Sport Day2020″]