ภาพกิจกรรม Graduation Ceremony นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 111/2563

กิจกรรม Graduation Ceremony เป็นกิจกรรมแสดงความยินดีที่นักเรียนทุกคนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 111 ปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Google Photo : https://photos.app.goo.gl/2yGcSrATUcUzRuqKA

Ratchakrit

2 Apr 2021

ASCS SPORTS DAY 2020 Date: 4 December 2020

งานกีฬาสีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เพื่อเสริมสมรรถนะทางด้านการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน และยังส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การใช้สมรรถนะทางร่างกาย, และวิชาความรู้ทางการกีฬา มาปรับใช้ในกิจกรรมสรุปในงานกีฬากิจกรรม, การรักษากฏ ระเบียบวินัย, การอยู่ร่วมกันในสังคม, การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น สำหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียน ส่งผลประโยชน์ให้กับนักเรียนได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างชัดเจน งานกีฬาสีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

Ratchakrit

14 Dec 2020

หลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่ ๙

23 หลักการทรงงานในหลวงร.9 แบบอย่างของประชาชน พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัตินับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติในปี 2489 แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพระองค์ทรงยึดหลักการดำเนินงานทางสายกลาง ที่สอดคล้องกับสิ่งรอบตัวและปฏิบัติได้จริง เป็นแนวทางพัฒนา เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด ซึ่งวิธีการเหล่านี้ ล้วนมีคุณค่าต่อประชาชนที่ควรยึดเป็นแบบอย่าง นำมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ สำหรับ 23 หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีดังนี้    1. “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ”             ก่อนที่จะพระราชทานพระราชดำริเพื่อดำเนินงานโครงการ พระองค์จะทรงศึกษาข้อมูลรอบด้านจากเอกสาร แผนที่ สอบถามเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ ให้ได้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ครบถ้วน เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรง ความต้องการของประชาชน    2. “ระเบิดจากข้างใน”  พระองค์ทรงพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายถึง ต้องมุ่งพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนที่เข้าไปพัฒนา มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งหลายชุมชนยังไม่ได้ตั้งตัว จึงไม่สามารถปรับตัวได้ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่ความล่มสลายได้    3. “แก้ปัญหาที่จุดเล็ก”  […]

Ratchakrit

1 Dec 2020

Actively participating in “The Spooky Adventure Camp 2020″ Date 28-30 October 2020

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริมสมรรถนะทางด้านการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน และยังส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ, การคิด วิเคราะห์ สรุปในแต่ละกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษ, การอ่านภาษาอังกฤษ, การเขียนภาษาอังกฤษ, การรักษากฏ ระเบียบวินัย, การอยู่ร่วมกันในสังคม, การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกทางกิจกรรมการแสดงบนเวที เป็นต้น สำหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียน ส่งผลประโยชน์ให้กับนักเรียนได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างชัดเจน Date : 28 October 2020

Ratchakrit

2 Nov 2020

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงร.๙

“สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะเซอร์ คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่และพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

Ratchakrit

12 Oct 2020