หลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่ ๙

23 หลักการทรงงานในหลวงร.9 แบบอย่างของประชาชน พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัตินับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติในปี 2489 แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพระองค์ทรงยึดหลักการดำเนินงานทางสายกลาง ที่สอดคล้องกับสิ่งรอบตัวและปฏิบัติได้จริง เป็นแนวทางพัฒนา เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด ซึ่งวิธีการเหล่านี้ ล้วนมีคุณค่าต่อประชาชนที่ควรยึดเป็นแบบอย่าง นำมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ สำหรับ 23 หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีดังนี้    1. “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ”             ก่อนที่จะพระราชทานพระราชดำริเพื่อดำเนินงานโครงการ พระองค์จะทรงศึกษาข้อมูลรอบด้านจากเอกสาร แผนที่ สอบถามเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ ให้ได้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ครบถ้วน เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรง ความต้องการของประชาชน    2. “ระเบิดจากข้างใน”  พระองค์ทรงพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายถึง ต้องมุ่งพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนที่เข้าไปพัฒนา มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งหลายชุมชนยังไม่ได้ตั้งตัว จึงไม่สามารถปรับตัวได้ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่ความล่มสลายได้    3. “แก้ปัญหาที่จุดเล็ก”  […]

Terakeat Ontme

1 Dec 2020

IS : ผลงานนักเรียน

IS : ผลงานนักเรียน วิชา IS ย่อมาจาก Independent Study คือ วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research & Knowledge Formation) เป็นวิชาในโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล หรือที่เรียกกันว่า  World – Class  Standard School   เพื่อสร้างคนไทยรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีของสังคมโลก โดยคาดหวังยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ยกระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   ทั้งนี้โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพด้วยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เป็นเป้าหมายในการยกระดับการจัดการศึกษาของทั้งโรงเรียน  บันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บูรณาการเป็นรายวิชาเพิ่มเติม คือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) มีดังนี้ IS 1 การศึกษาค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) มุ่งให้ผู้เรียนตั้งประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ฝึกทักษะการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย การคิดวิเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้ เป็นบันไดขั้นที่ 1 การตั้งประเด็นปัญหา และสมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) ขั้นที่ […]

ICT Team

9 Sep 2020

การแข่งขันระดับนานาชาติ

การแข่งขันระดับนานาชาติ International Youth Robot Competition 2019 (IYRC 2019) ในปี 2562 นั้นโรงเรียนได้มีโอกาสส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ International Youth Robot Competition 2019 (IYRC 2019) at Daejeon’ South Korea เป็นครั้งแรก โดยนักเรียนได้เข้าแข่งในรายการ Item Recycle(Junior Skill) จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 21 ประเทศ จำนวน 251 คน ซึ่งนักเรียนของเราสามารถทำเวลาได้เร็วสุด 1.11 นาที ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลก และยังได้เข้าร่วมการแข่งขันอีกหลายรายการเช่นหุ่นยนต์เตะฟุตบอล Soccer (Junior Skill) ได้ผ่านเข้ารอบ 2 รายการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ Push Push(Junior Skill) ได้ผ่านเข้ารอบ 3 และในการแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ Creative Design Junior(Junior Creative) จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 21 ประเทศโดยได้แก่ 1. เด็กหญิงอัญชิสา […]

Terakeat Ontme

31 Aug 2020