คณะครูและบุคลากร

คณะครูและบุคลากร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ม.เบญจมา ธนานันท์ม.กิตศิรฌัฐ เชียงแรงม.สุพรรณา ผังรักษ์ม.นิรินธนา จิตติธรรมรัฒน์ม.พิชชา เกิดแก่นแก้ว
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/5
ม.พีระพล ตันพงษ์พานิชม.วลี ตระกูลลักษณาMr.Jonathan Allenม.วันเพ็ญ แซ่ตันม.จันทิมา สนิทมิชโร
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ม.ช่อบัว ธาดาธนวงศ์ม.จุฑามาศ สานุ่มม.รุ่งพร โสมาบุตรม.กาญจนา บุญรวมม.ดวงฤทัย สานะสิทธิ์
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/5
Mrs.Guzman Reynalynม.รัตน์เรขา สุขสวัสดิ์ม.ลัดดา ศรีท้วมMr.Scott HarrisMs.Mary A Shane
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ม.ชนนิกานต์ แสงทิพย์ม.ณภัทร ลาภศิริวัฒน์ม.กันจนา กิตติอังกูรพรม.โยษิตา เครือมากนายตะลันต์ ปลื้มใจ
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/5
ม.เพชรรัตน์ รงควงศ์ม.ศักดิ์กรินทร์ กิจวัฒนรุ่งโรจน์ม.ศุภโชค อภิกวินวงศ์ม.พนิตตา สุขยืด Ms.Lecel Vale Gimolatan
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ม.พรรณอร มีสาวงษ์ม.ภานุมน ฐานะตระกูลม.สุนิสา บุญชูม.ศิริพร ยุชัยม.นฤพนธ์ คูณกำไรม.ปาณิศา แซ่ย่าง
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/5
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/6
Mr.Paul Arnic Calahiม.มลวิภา สายเนตรม.มนพัช ไทยเกษมม.ปัญญา บุญหนุนม.นิตยา ใสนันท์ม.อัคพล สมพันธ์
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/5
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/6

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ม.กฤติยาณี บุตรเป้าม.วรรณเพ็ญ โตเทศม.สุภัทรา ป่านคดศอกม.รัตติกาล ริมแจ้งม.ศิริศรี หาญสุวานนท์ม.อรรถวิทย์ พุ่มมะลิ
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/5
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/6
ม.ธรณินทร์ รุ่งเจริญวัฒนาม.อัมรินทร์ สิทธิศักดิ์ม.วนิดา โป้บุญส่งMr.Wiegand Maechtlanม.รัชกฤช กฤติกรธัญสิริMs.Rona A Bonotan
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/5
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/6

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ม.ภัทรพร อุตพันธ์ม.วิสุดา บุญแฝงม.นีรนุช เหลือลมัยม.กุลวดี ทองสร้อยม.พนมไพร เทียนศรี
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ม.ธัญชนก วรรัตน์ม.มิรินทร์ จันทร์ทองทิพย์Ms.Marilou Manaliliม.สิริวรรณ ฉันทนะสานนท์ม.ชญานิศ ขันดี
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/5

บุคลากรทางการศึกษา

ม.วีระพงศ์ สุขสวัสดิ์ม.ธีรเกียรติ อ้นมีม.วัชรชัย วิไลจิตต์ม.สด เจริญวงศ์ม.ปาริชาติ พวงแก้วม.สุนิชาลัลน์ วรสรวง
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษางานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษางานซ่อมแซมและบำรุงรักษางานการเงินและบัญชีงานการเงินและบัญชีงานธุรการและประชาสัมพันธ์
ม.สงกรานต์ แสนเกียงม.ปทุมพร พุฒวันเพ็ญม.กนกพร เข็มทองม.ประพาฬ ทองดีม.ยุคคธร อินทรศรม.กุลยา โพธิ์นิ่มแดง
งานทะเบียนและวัดผลงานทะเบียนและวัดผลงานทะเบียนและวัดผลงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมงานบริการและสวัสดิภาพงานบริการและสวัสดิภาพ
ม.วันเพ็ญ แซ่ตันMr.Cansin AltanMs.Deda TayMs.Yang ZengminMs.Fu Ruiwen
งานวิทยบริการIntensiveIntensiveChineseChinese