คณะครูและบุคลากร

คณะครูและบุคลากร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอุษา ศรีเกษมนางสาวเบญจมา ธนานันท์นางสาวสุพรรณา ผังรักษ์นายนฤพนธ์ คูณกำไรนางพิชชา เกิดแก่นแก้ว
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/5
นางสาว ณภัทร สาภศิริวัฒน์นางสาวสุนิชาลัลน์ วรสรวงนางสาวลัดดา ศรีท้วมMs.Reynalyn Guzmanนางสาว วรัญญา ชะเอมพงษ์
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวดวงฤทัย สานะสิทธิ์นางสาวช่อบัว ธาดาธนวงศ์นางรัตน์ราขา สุขสวัสดิ์นางสาวรุ่งพร โสมาบุตรนางสาวกาญจนา บุญรวมนางกิตศิรฌัฐ เชียงแรง
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/5
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/6
นางสาวธัญชนก วรรัตน์นางสาวสุภัทรา ป่านคตศอกMs. Lecel Vale Gimolatanนางสาวพิชธิดา ว่องไวนางสาว ฐิติรัตน์ จิระวงศ์อร่ามนางสาวจิตติธรรมวัฒน์
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/5
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/6

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีจันทร์นายตะลันต์ ปลื้มใจนางสาวกุลวดี ทองสร้อยนางสาวพรรอร มีสาวงษ์นางพนิตตา สุขยืดนายเฉลิมวุฒิ เผือกทองใบ
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/5
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/6
นางสาวจันทิมา สนิทมิชโรนางสาวศศิธร เจียมจิตต์นายธรณินทร์ รุ่งเจริญวิวัฒนานางสาวศมานันท์ เสริมรัมย์นายศุภโชค อภิกวินวงศ์ Ms.Elyrose Valeroso
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/5
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/6

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวชนนิกานต์ แสงทิพย์นางนงนุช แทนกองนางสาวกาญจนา แสงพลสิทธิ์นางสาวภานุมน ฐานะตระกูลนางสาวณัฏฐิณี วิเศษ
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/5
นายอัคพล สมพันธ์นางสาวมลวิภา สายเนตรMr.Paul Arnic Calahiนายพีระพล ตันพงษ์พานิชนางสาวสุนิสา บุญชู
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกฤติยาณี บุตรเป้านางสาวศิริพร ยุชัยนางวนิดา โป้บุญส่งนางวรรณเพ็ญ โตเทศนายอรรถวิทย์ พุ่มมะลิ
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/5
นางกัณฐิกา ไทยเกษมนายปัญญา บุญหนุนนางสาวจุฑามาศ สานุ่มนางสาวรัตติกาล ริมแจ้งMs.Mailou Manalili
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวกันจนา กิตติอังกูรพรนางอุบลรัตน์ หารทวีนางสาวพัชรินทร์ ชาญณรงค์นายพนมไพร เทียนศรีนางสาววิสุดา บุญแฝงนางสาวนีรนุช เหลือลมัย
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/6
Mr.Wiegand Maechtlenนางสาวศิริศรี หาญสุวานนท์นายศุภศิลป์ รีฮุงMs.Yolla Gallosaนายรัชกฤช กฤติกรธัญสิรินางสาวกนกวรรณ ปิ่นทอง
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/6

บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสิริวรรณ ฉันทนะสานนท์นางสาวสงกรานต์ แสนเกียงนางสาวปทุมพร พุฒวันเพ็ญนางยุคลธร อินทรศรนายสด เจริญวงศ์นางสุทธิกานต์ พรมศรี
งานปกครองงานวัดผลงานทะเบียนงานพยาบาลและโภชนาการหัวหน้างานธุรการและบัญชีธุรการและการเงิน
นางปาริชาติ พวงแก้วนายสักดิ์ศรี ประราศรีนายธีรเกียรติ อ้นมีนายประพาฬ ทองดีนางวัญเพ็ญ แซ่ตันนางกุลยา เยื้อนหนูวงศ์
ธุรการและบัญชีประชาสัมพันธ์งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษางานพัสดุ-ครุภัณฑ์งานวิทยบริการงานพยาบาล