คณะครูและบุคลากร

คณะครูและบุคลากร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ม.พิชชา เกิดแก่นแก้วม.วันเพ็ญ แซ่ตันม.เบญจมา ธนานันท์ม.สุพรรณา ผังรักษ์
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/4
ม.โยษิตา เครือมากMR.KHEN CANSANAม.วลี ตระกลลักษณาม.พีระพล ตันพงษ์พานิช
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/4

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ม.รุ่งพร โสมาบุตรม.รัตน์เรขา สุขสวัสดิ์ม.ดวงฤทัย สานะสิทธิ์ม.จุฑามาศ สานุ่มม.ณภัทร ลาภศิริวัฒน์
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/5
ม.ปทุมพร พุฒวันเพ็ญMs.Lecel Vale Gimolatanม.รุ้งทิพย์ แสงท่านั่งม.พงศ์ภานุ แก้วสิมมาม.ธีรภัทร รุ่งสว่าง
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ม.นงนุช แทนกองม.มลวิภา สายเนตรม.ธัญชนก วรรัตน์ม.สุณิสา บุญชูม.ชนนิกานต์ แสงทิพย์
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่3/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/5
ม.ณัชกวิตา แดงสว่างม.เพชรรัตน์ รงควงศ์Ms.Mary A Shaneม.ชลธิชา อัสสุชลิตถีม.กุลยา โพธิ์นิ่มแดง
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ม.รัตติกาล ริมแจ้งม.พนิตตา สุขยืดม.พรรณอร มีสาวงษ์ม.อรรถวิท พุ่มมะลิม.กุลวดี ทองสร้อย
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/5
ม.มณพัช ไทยเกษมม.ปัญญา บุญหนุนMr.Wiegand Maechtlenม.ชญานิศ ขันตีMs.Rona Apole Bonatan
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ม.นีรนุช เหลือลมัยม.ตะลันต์ ปลื้มใจม.ภานุมน ฐานะตระกูลม.สุภัทรา ป่านคดศอกม.อัคพล สมพันธ์ม.กฤติยาณี บุตรเป้า
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/5
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/6
ม.อัมรินทร์ สิทธิศักดิ์ม.กชกร ศรีชัยม.นิตยา ใสนันท์Mr.Paul Arnic Calahiม.วนิดา โป้บุญส่งม.วาดไว้ แสวง
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/5
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/6

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ม.ศิริพร ยุชัยม.วิสุดา บุญแฝงม.นฤพนธ์ คูณกำไรม.ภัทรพร อุตพันธ์ม.วรรณเพ็ญ โตเทศม.พนมไพร เทียนศรี
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/6
ม.ธรณินทร์ รุ่งเจริญวัฒนาม.สิริวรรณ ฉันทนะสานนท์ม.จิรายุ สำเร็จศิลป์Ms.Marilou Manaliliม.ศุภศิลป์ รีฮุงม.มิรินทร์ จันทร์ทองทิพย์
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/6

บุคลากรทางการศึกษา

ม.วีระพงศ์ สุขสวัสดิ์ม.ธีรเกียรติ อ้นมีม.วัชรชัย วิไลจิตต์ม.สด เจริญวงศ์ม.ปาริชาติ พวงแก้วม.ทิพย์ภากรณ์ ขจรฤดีกรสกุล
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษางานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษางานซ่อมแซมและบำรุงรักษางานการเงินและบัญชีงานการเงินและบัญชีงานการเงินและบัญชี
ม.วนิดา คำอินทร์ม.กัญญาภัค ติราภรณ์ม.กนกพร เข็มทองม.สงกรานต์ แสนเกียงม.ยุคคธร อินทรศรม.นารีรัตน์ คงเอียด
งานการเงินและบัญชีงานประชาสัมพันธ์งานทะเบียนและวัดผลงานทะเบียนและวัดผลงานบริการและสวัสดิภาพงานโภชนาการ
ม.ประพาฬ ทองดี
งานอาคารและสถานที่