คณะครูและบุคลากร

คณะครูและบุคลากร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บุคลากรครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
ม.สุพรรณา ผังรักษ์ม.รุ่งพร โสมาบุตรม.พิชชา เกิดแก่นแก้วม.วันเพ็ญ แซ่ตันม.โยษิตา เครือมาก
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/5
ม.วลี ตระกลลักษณาม.ภควดี สุวรรณม.รุรินันท์ กิจเจริญMs.Mary Shane Ann Caparasม.พีระพล ตันพงษ์พานิช
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

มิสนงนุช แทนกองบุคลากรครู ภาษาต่างประเทศ อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
ม.จุฑามาศ สานุ่มม.นงนุช แทนกองม.ดวงฤทัย สานะสิทธิิ์
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3
มิสรุ้งทิพย์ แสงท่านั่ง บุคลากรครู วิทยาศาสตร์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมมาสเตอร์ ธีรภัทรฺ รุ่งสว่างบุคลากรครู ภาษาไทย อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
ม.รุ้งทิพย์ แสงท่านั่งม.ธีรภัทร์ รุ่งสว่างMs.Leael Vale Gimolatan
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ม.กิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรงม.วาดไว้ แสวงม.มลวิภา สายเนตรม.ณภัทร ลาภศิริวัฒน์ม.สุณิสา บุญชู
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/5
ม.อธิกา รากวงษ์Mr.Khen Cansanaม.เพชรรัตน์ รงควงศ์ม.พิลัยลักษณ์ บุญชูศรีม.จุฑามาศ แก้วกมล
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ม.พรรณอร มีสาวงษ์ม.สุภัทรา ป่านคดศอกม.ตะลันต์ ปลื้มใจม.กุลวดี ทองสร้อยม.พนิตตา สุขยืด
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/5
Ms.Aleksanara Tarasovaม.มณพัช ไทยเกษมม.ประภัสสร โยธาศรีม.พงศ์ภานุ แก้วสิมมาMr.Paul Arnic Calahi
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ม.ชนนิกานต์ แสงทิพย์ม.อรรถวิท พุ่มมะลิม.รัตติกาล ริมแจ้งม.นฤพนธ์ คูณกำไรม.อัมรินทร์ สิทธิศักดิ์
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/5
Ms.Rona Apole Bonotanม.จุฬาลักษณ์ แสงเมล์ม.จิรายุ สำเร็จศิลป์ม.ณัฐพร ฤกษ์ศรีม.อัคพล สมพันธ์
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ม.นีรนุช เหลือลมัยม.พนมไพร เทียนศรีม.ศิริพร ยุชัยม.กฤติยาณี บุตรเบ้าม.วิสุดา บุญแฝงม.วรรณเพ็ญ โตเทศ
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/6
ม.ปรนัย นนทเสนม.ณัชกวิตา แดงสว่างม.ปัญญา บุญหนุนMs.Marilou Manaliliม.ชญานิศ ขันตีม.ศุภศิลป์ รีฮุง
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ครูผู้ช่วยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/6

บุคลากรทางการศึกษา

ม.ภานุมน ฐานะตระกูลม.ธีรเกียรติ อ้นมีม.กชกร ศรีชัยม.ปาริชาติ พวงแก้วม.ทิพย์ภากรณ์ ขจรฤดีกรสกุลม.กัญญาภัค ติราภรณ์
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษางานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษางานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษางานธุรการและประชาสัมพันธ์งานธุรการและประชาสัมพันธ์งานธุรการและประชาสัมพันธ์
ม.อรพรรณ ใจจงดลม.สด เจริญวงศ์ม.สาธิมา นิลผายม.ยุคคธร อินทรศรม.กุลยา โพธิ์นิ่มแดงม.กนกพร เข็มทอง
งานธุรการและประชาสัมพันธ์งานบัญชีและการเงินงานบัญชีและการเงินงานบริการและสวัสดิภาพงานพยาบาลงานทะเบียน
ม.สงกรานต์ แสนเกียงม.สิริวรรณ ฉันทนะสานนท์ม.ธัญชนก วรรัตน์ม.ภาสกร พูลสุข
งานวัดผลงานดูแลนักเรียนงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้งานอาคารและสถานที่