บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน

บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน

บทคัดย่องานวิจัยปีการศึกษา2566

ชื่อเรื่อง
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพันธุกรรม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ร่วมกับแอปพลิเคชัน BLOOKET ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง
เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านวรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิคSQ3Rร่วมกับGame- Based Learning ในรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการคิดเชิงบวกเพื่อสร้างเสริมการคิดเชิงบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้สื่อ Decide Now เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2566
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ KWULMSP เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได 4 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการภาวนา วิชาคริสตศาสตร์ โดยใช้สื่อประสม (Multimedia) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K – W – D – L ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงในรายวิชาศิลปะ ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การตั้งคำถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิควิธีสอนแบบโมเดลซิปปา
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เรื่องความคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้ตาราง 9 ช่องของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสำนวน สุภาษิต และคำพังเพย โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ TGT (Team-Games-Tournament) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาทักษะการคูณจำนวนนับโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงในรายวิชาดนตรี ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การตั้งคำถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เรื่อง “วัฒนธรรมท้องถิ่น” ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสุขศึกษาเรื่อง ลักษณะทางเพศและความภาคภูมิใจในตนเอง โดยใช้เทคนิคการสอนแบบแฮร์บาร์ตของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน้าที่พลเมืองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โดยการสอนแบบหมวกหกใบ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องดินมีประโยชน์อย่างไร ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องปรากฏการณ์การขึ้นและตกและรูปร่างของดวงจันทร์โดยใช้เทคนิคการสอนจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคนิค LT-PL เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปทรงและปริมาตร โดยใช้วิธีการแบบเปิด(Open Approach) ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาทักษะการโจทย์แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานวิชาการงานอาชีพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการอ่านสะกดคำภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค KWL Plus ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่องานวิจัยปีการศึกษา2563

ชื่อเรื่อง
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ครูกับการสอนออนไลน์ : รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานผ่านดิจิทัล
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ภาษาจีนกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ออกกำลังกายอย่างง่ายเพื่อสุขภาพที่ดี
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบบออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19
วิจัยในชั้นเรียน บทความวิชาการครูกับการสอนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษาด้วยเกมการศึกษา Wordwall ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิจัยในชั้นเรียน บทความวิชาการ 9 ทักษะสำคัญที่มีประโยชน์ สำหรับคุณครู
วิจัยในชั้นเรียน ครูกับการสอนออนไลน์ ” เพราะการเรียนออนไลน์เป็นเรื่องยาก ” เหมาะกับหนูไหมคะ ? คุณครู
วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์
วิจัยในชั้นเรียน ครูกับการสอนออนไลน์ เรื่อง สังคมศึกษาโดยใช้รูปแบบ Keynote

บทคัดย่องานวิจัยปีการศึกษา2562

ชื่อเรื่อง
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ บทบาทสมมุติ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยการประยุกต์ใช้วิธีร่วมมือกัน เรียนรู้แบบผสมผสานกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเขียนผังความคิด (Mind map) เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ การสร้างแบบจําลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลของโปรแกรมการออกกําลังกายโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีผลต่อการ พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคการสอนDR-TA ( The directed reading-thinking activity )ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนสําเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านและเขียนคํา พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการการเขียนสะกดคําโดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาทักษะการเขียนย่อความโดยใช้รูปแบบการสอนKWLPlusของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลของการใช้แบบฝึกพัฒนาความรู้เรื่องคําราชาศัพท์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อประกอบการสอนนาฏศิลป์เพลง “ในนํ้ามีปลา ในนามีข้าว” สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องการบวกลบคูณหารของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบ SSCS
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเรียงความ โดยใช้แผนภาพความคิด (Mind Mapping) ของนักเรียนชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 5
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเรื่องPast Simple Tense โดยใช้เกม Crossword ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมโดยใช้วิธีการจัด การเรียนรู้แบบ 4 MAT
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้โปรแกรมScratchโดยใช้ทฤษฎี คอนสตรัคชันนิซึม (Constructionism) ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องวัฏจักรการปรากฏของกลุ่มดาวโดยใช้เทคนิคการสอนจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสที่มีต่อทักษะการเสิรฟ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วย วิธิการฝึกและปฏิบัติ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์การคูณหารระคน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องบทประยุกต์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม ด้วย Application Sphero Edu
งานวิจัยในชั้นเรียน การใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียเรื่องอัตราจังหวะที่มีต่อทักษะทางดนตรีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาเรื่องสารเสพติด โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค จิ๊กซอว์ (Jigsaw)
งานวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยม มุมฉาก โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD

บทคัดย่องานวิจัยปีการศึกษา2561

ชื่อเรื่อง
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาทักษะการปฏิบัติด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต เรื่อง การปักครอสติช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองโดยใช้กิจกรรมแนะแนว ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหน้าที่พลเมือง เรื่อง พลเมืองดีของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนางานฝีมือวิธีการเย็บคัทเวิร์คด้วยกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
งานวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้กลวิธี STAR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเกม และเพลง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองโดยใช้กิจกรรมแนะแนว ของนักเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการสอนในรูปแบบเกม (Game Based Learning)