อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

ซื่อตรง : ซื่อสัตย์ สุจริต มีมโนธรรมเที่ยงตรง จริงใจ โปร่งใส ไม่คดโกง ยึดความถูกต้อง “ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย” (ลก16:10)

เรียบง่าย : อยู่อย่างพอเพียง มีความสมถะ พอใจในสิ่งที่ตนมี สุภาพ ถ่อมตน และมีวามสุขในชีวิตของตน “เรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพของตน รู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออมและรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เรียนรู้ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณี” (ฟป 4:11-13)

การงาน : รักและมุ่งมั่นในการทำงาน ไม่เลือกงาน ขยันขันแข็ง ทุ่มเท รับผิดชอบ “พระเจ้าจะประทานรางวัลแก่ทุกคนตามการงานของเขา” (มธ 16:27)

รักเมตตา : เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ แบ่งปัน มีจิตสาธารณะ “ผู้ที่แสดงความเมตตากรุณาด้วยใจยินดี จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจ กระตือรือล้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมในความหวัง

กตัญญูรู้คุณ : กตัญญู ตอบแทนผู้มีพระคุณ มีจิตสำนึกในความดีของผู้อื่น ใส่ใจผู้อื่น จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา “บุตรจงเชื่อฟังบิดามารดา จงให้เกียรติบิดามารดาเป็นพระบัญญัติแรกแล้วท่านจะอยู่บนแผ่นดินอย่างเป็นสุขและมีอายุยืน” (อฟ 6:1-4)

รู้กว้าง (Boundless Knowledge) ความสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) กฏเกณฑ์และข้อมูลต่างๆ และรวบรวมสะสมไว้จากมวลประสบการณ์ต่างๆ ซึ่ง ทำให้มีความหลากหลายของความรู้ที่เกิดจากการศึกษา รายงาน ประสบการณ์ทางธรรมชาติ (Natural setting) การเรียนรู้ในสังคม (Society setting) หรือจากการเรียนการสอน (Formal instructional setting)

ใจกว้าง (Generous Mind) หมายถึง ความสามารถในการนำคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในเรื่อง ความรัก (Love) ความเมตตา (Charity) โดยใช้หลักความคิดจากค่านิยมของพระวรสาร (Gospel Values) ซึ่งเป็นคุณค่าที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนและเจริญชีวิตเป็นแบบอย่างแก่บรรดาสานุศิษย์และประชาชน ทั้งนี้ยังรวมถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเสียสละ ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ มีจิตสาธารณะและมีความเป็นประชาธิปไตย เป็นการยอมรับการมีอยู่ของบุคคลอื่นในสังคมและมีความรับผิดชอบต่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ยากจน

การหล่อหลอมนักเรียนด้วยเอกลักษณ์ของสถานศึกษา “รู้กว้าง ใจกว้าง” (Boundless Knowledge, Generous Mind) หมายถึง การเป็นผู้มีความรู้ที่หลากหลายของความรู้ที่เกิดจากศึกษาและสามารถนำคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรักและเมตตา เป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง มีจิตสาธารณะ รักและแบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ดังนั้น เอกลักษณ์ของโรงเรียน “รู้กว้าง ใจกว้าง” (Boundless Knowledge, Generous Mind) จึงเป็นลักษณะสำคัญที่แสดงออกและสอดคล้องกับคำสอนที่สำคัญของนักบุญเปาโล “จงเป็นทุกอย่าง สำหรับทุกคน (BE ALL TO ALL)