ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม


โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นโรงเรียนฝ่ายประถมของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก ได้ย้ายฝ่ายประถมศึกษา มาตั้ง ณ เลขที่ 8 ถนนประมวญ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนผดุงดรุณี ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่

พ.ศ.2449 (ค.ศ.1906) ซึ่งดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 89 ปี ต่อมามีเหตุให้ทางโรงเรียนได้หยุดดำเนินกิจการและมีความประสงค์จะโอนกิจการ และอัสสัมชัญคอนแวนต์

มารับช่วงกิจการต่อ

ในปี พ.ศ. 2537 คณะภคิณีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรโดยมี แมร์มีเรียม นิภา กิจเจริญ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต

และเซอร์เซเวียร์ รัตนา โรซาร์พิทักษ์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ รับโอนกิจการและปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ภายในและภายนอกโรงเรียนได้มอบหมาย

ให้สมาคมผู้ปกครองและครู โดยนายไพรัช กิจเลิศไพโรจน์ ประธานสมาคมเป็นผู้ดำเนินการทางธุรกรรมการเงินจนกว่าจะแล้วเสร็จ

และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ” โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม” และได้ทำพิธีเสกและเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2538

โดยเซอร์มารีเซเวียร์ รัตนา โรซาร์พิทักษ์ เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต  เซอร์มารีโลด พวงแก้ว สกุลทอง เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษาในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคือ การให้ผู้เรียนรู้จัก

และเข้าถึงสัจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบง่าย และเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอย่างเต็ม

ความสามารถ และเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจ