25 ปีอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

ความหมายตราสัญลักษณ์

กลีบดอกพิกุล 25 กลีบ – สีครีม

ต้นไม้ที่ผลิดอกออกผล คือ ต้นไม้ที่เจริญงอกงาม และสมบูรณ์ที่สุด…

“ต้นพิกุลแห่งอัสสัมชัญคอนแวนต์” ที่คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้นำมาปลูกไว้ที่ริมฝั่งน้ำเจ้าพระยา เมื่อปี ค.ศ.1905 ในโอกาสครบ 90 ปี เมื่อปี ค.ศ. 1995 ร่มพิกุลที่แผ่กิ่งก้านสาขามาเป็นเวลายาวนาน ให้ความร่มรื่น และชีวิตชีวาแก่ผืนแผ่นดินเกิด ถึงเวลาที่จะต้องเติบโต งอกงาม และแผ่ขยายต่อไป “ต้นพิกุลแห่งอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม” จึงถูกปลูกลง ณ ย่านถนน-ประมวญ ด้วยสายพันธุ์แท้แห่งความเป็น “ร่มพฤกษ์แห่งปัญญา แห่งแรกของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย”

ดอกพิกุลที่มี 25 กลีบ หมายถึง ตลอดระยะเวลา 25 ปี ที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้ให้การอบรมในด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมศักดิ์ศรีแห่งกุลสตรี แก่บรรดาเยาวนารี 25 รุ่น ที่ในปัจจุบันต่างผลิบานออกดอกผลอันงดงาม จากความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่ได้รับจาก “ต้นพิกุลแห่งอัสสัมชัญคอนแวนต์” ณ เวลานี้ “กลีบพิกุลทั้ง 25 ในดอกเดียว” ได้ส่งกลิ่นหอมขจรขจายไกล นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในต้นกำเนิดของตน ความชื่นใจ และชื่นชมแก่ทุก ๆ คน…แม้ “ดอกพิกุล” จะเป็นเพียงดอกไม้เล็กๆ ก็ตาม

Fleur de lis – สีน้ำเงิน

คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เลือกดอกลิลลี่ เป็นสัญลักษณ์ ทางการศึกษา เนื่องจากได้นำความงดงามของดอกลิลลี่ สีขาว ซึ่งเปรียบได้กับปรัชญาชีวิตที่ว่า “มนุษย์ คือ เจ้าของชีวิต” ต้องพัฒนาตนเองด้วยความซื่อตรง สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน และหนักแน่นอยู่เป็นนิจ แม้ต้นกำเนิดแห่งชีวิต จะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม พึงเจริญสู่ความสว่าง เป็นแบบฉบับที่ดีงามเป็นที่ประจักษ์ได้เสมอ

อนึ่ง Fleur de lis ยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส ดินแดนต้นกำเนิดของคณะฯ และในทางคริสตศิลป์ “ดอกลิลลี่” ยังหมายถึง ความบริสุทธิ์ การเกิดใหม่ การมีชีวิตใหม่ และที่สำคัญที่สุด ยังมีความหมายถึง พระนางมารีย์ พระมารดาพระเยซูเจ้า ซึ่งพระนางเป็นองค์ อุปถัมภ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม คือ พระนางมารีย์ ผู้ซึ่งได้รับเกียรติยกสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ตัวเลข 25 ในสัญลักษณ์ รูปหัวใจ – ขาวแดง

แม้กาลเวลา จะเปลี่ยนแปลงและผันผ่านไปอย่างไร “หัวใจสำคัญ” คือ พันธกิจด้านการศึกษา ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ที่ตั้งอยู่บน พื้นฐานแห่งความรัก ความกล้าหาญ และความเสียสละ จากบุคลากรทุกภาคส่วนของสถาบันแห่งนี้ จะเป็นดังพลังสำคัญ ในการมุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จในด้านต่างๆ ด้วยความถูกต้องยุติธรรม ไม่หวาดหวั่นต่อภยันตรายทั้งปวง แม้จะเสียสละเลือดเนื้อ เพื่อให้คุณธรรมความดีคงอยู่ ก็จะยอมรักษาไว้เหนือสิ่งใดอย่างซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมที่ตนเป็นศาสนิก ไม่ยอมให้สิ่งใดเข้ามาเจือปน ในความบริสุทธิ์พร้อมที่จะพัฒนาตนสู่ความดีตลอดไป ตราบนานเท่านาน