25 มกราคม วันฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล

25 มกราคม วันฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล “นับตั้งแต่บัดนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีประโยชน์อีก เมื่อเปรียบกับประโยชน์ล้ำค่าคือ การรู้จักพระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงยอมที่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งเป็นปฏิกูล เพื่อจะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกำไร” (ฟป.3:8) หนึงในข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ การกลับใจของ นักบุญเปาโล ประวัติของนักบุญเปาโล นักบุญเปาโล ตัวท่านเกิดที่เมืองทาร์ซัส (Tarsus) (ปัจจุบันเมืองนี้อยู่ในประเทศตุรกี ) ตัวท่านถูกเลี้ยงดูด้วยขนบธรรมเนียมแบบฟาริสที่เคร่งครัด จากพ่อแม่ที่เป็นชาวยิว ท่านได้รับชื่อว่า ซาอูล หรือ เซาโล (Saul) ตามชื่อกษัตริย์พระองค์แรกของชาติยิว และตามมาด้วยชื่อภาษาโรมันของท่าน คือ เปาโล (Paul) ซึ่งเป็นธรรมเนียมของพวกชาวยิวสมัยนั้นที่ถือสัญชาติโรมัน การกลับใจของนักบุญเปาโล ทำไมจึง “กลับใจ” ก่อนหน้านี้ ในช่วงวัยหนุ่ม ท่านเคยเกลียดชังพระนามพระคริสตเจ้าเป็นฟาริสีหนุ่มผู้มีใจอย่างบ้าคลั่งและรุนแรงต่อพระศาสนจักรของพวกคริสตชนที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ ถึงกับได้รับอำนาจจากมหาสมณะที่จะนำคริสตชนจากเมืองต่างๆ มาคุมขังไว้ แต่เมื่อได้เดินทางมายังกรุงดามัสกัส “พระบุตรของพระเจ้า” ทรงปรากฏองค์ให้เขาได้เห็น (เทียบ กท 1:16) ท่านได้กลับใจโดยฉับพลัน และทิ้งวิถีชีวิตเดิม และได้พบประสบการณ์แห่งการกลับใจอันเลื่องชื่อของท่าน การกลับใจของนักบุญเปาโลนั้น ความจริงแล้วได้มีการกล่าวถึง การกลับใจ ไว้ในจดหมายของท่านอยู่หลากหลายแห่งด้วยกัน […]

kanyapak tiraporn

26 Jan 2023