การแข่งขันระดับนานาชาติ

การแข่งขันระดับนานาชาติ

International Youth Robot Competition 2019 (IYRC 2019)

ในปี 2562 นั้นโรงเรียนได้มีโอกาสส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ International Youth Robot Competition 2019 (IYRC 2019) at Daejeon’ South Korea เป็นครั้งแรก โดยนักเรียนได้เข้าแข่งในรายการ Item Recycle(Junior Skill) จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 21 ประเทศ จำนวน 251 คน ซึ่งนักเรียนของเราสามารถทำเวลาได้เร็วสุด 1.11 นาที ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลก และยังได้เข้าร่วมการแข่งขันอีกหลายรายการเช่นหุ่นยนต์เตะฟุตบอล Soccer (Junior Skill) ได้ผ่านเข้ารอบ 2 รายการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ Push Push(Junior Skill) ได้ผ่านเข้ารอบ 3

และในการแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ Creative Design Junior(Junior Creative) จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 21 ประเทศโดยได้แก่

1. เด็กหญิงอัญชิสา น้อยมณี 
2. เด็กหญิงณัฐสิร์กาภัทร วงษ์สกุลสุข 
3. เด็กหญิงมนัสวี เจนเจริญ 
4. เด็กหญิงปุญญดา สิริพลากรกิจ
5. เด็กหญิงฐิตารีย์ วัฒนมงคลสิริ


K*BOT ASIA 2019

เข้าร่วมแข่งขัน K*Bot Asia 2019 การแข่งขันประกวดด้านการประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้หัวข้อ The Belt and Road ที่ Noah Ark ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 8 กรกฎาคม ปี 2562

นักเรียนได้รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล First Honor K*bot Asia 2019 ประเภท Open Category : Creative Build Competition : offsite ได้แก่

1. เด็กหญิงภวิลรดา   สุริยเดชสกุล
2. เด็กหญิงณัชชาภัทร  คำเพ็ญ
3.เด็กหญิงลภัสนันท์   โสภณสารคุณ
4. เด็กหญิงพรณิชา. สุขุมสวัสดิ์     
5. เด็กหญิงอรนรินทร์ แก้วเสริมวงศ์

นักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขัน  Creative Build Competition ถ้วยรางวัล Second Honor K*bot Asia 2019 ในหัวข้อThe Belt and Road ได้แก่

1. เด็กหญิงกุลธนัชญ์   เชียงแรง  
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พินิจศักดิ์กุล
3. เด็กหญิงฐิตารีย์   สุกิตติพัฒนากุล  
4. เด็กหญิงพบพร   ลิ้มศุภวานิช 

นักเรียนได้รางวัลชมเชยจากการแข่งขัน Creative Build Competition K*bot Asia 2019 ในหัวข้อThe Belt and Road ได้แก่

1. เด็กหญิงปัทมพร   ศรีสำราญ 
2. เด็กหญิงภัทรภร   เจริญบุตร  
3. เด็กหญิงภคภรณ์ สุจิตต์สกุล  
4. เด็กหญิงบุญรักษา. บูรณะภักดี 
5. เด็กหญิงเบญญาภา วิเศษปรีชา  


K*BOT ASIA 2018

นักเรียนมีโอกาสเข้าได้ร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ นานาชาติ K*Bot Asia 2018  ใน Theme: Lucid Water and Lush Mountains ที่ Hong Kong Polytechnic University ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561

การแข่งขัน Offsite Open Category Creative Build Competition ในหัวข้อ Blue Sky Clean River & Green Mountains นักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 2 ส่งเข้าแข่งขันในทีม Seed Water Disseminator Device ได้แก่

1. เด็กหญิงสาวิการ หนูแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐชยา. อัศวเนรมิตร
3. เด็กหญิงพรณิชา สุขุมสวัสด์ิ
4. เด็กหญิงฐานิตา กล่าโพธ์ิทอง
5.เด็กหญิงณัชชาภัทร คาเพ็ญ

การแข่งขัน Offsite Open Category Creative Build Competition ในหัวข้อ Blue Sky Clean River & Green Mountains นักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 3 ส่งเข้าแข่งขันในทีม Trash Removal and Odor Neutralizer ได้แก่

1. เด็กหญิงกุลธนัชญ์ เชียงแรง
2. เด็กหญิงปัทมพร. ศรีสาราญ
3. เด็กหญิงพบพร. ลิ้มศุภวานิช
4. เด็กหญิงบุญรักษา บูรณะภักดี
5.. เด็กหญิงฐิตารีย์. สุกิตติพันากุล

การแข่งขัน Offsite Open Category Creative Build Competition ในหัวข้อ Blue Sky Clean River & Green Mountains นักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 3 ส่งเข้าแข่งขันในทีม Water Storage and Supplier Device ได้แก่

1. เด็กหญิงษิรกา ชูชัยวัฒนา
2. เด็กหญิงณัฐวลัญช์ พินิจศักดิ์กุล
3. เด็กหญิงธนวรรณ จันทร์สิริวุฒิ
4. เด็กหญิงภวิลรดา สุริยเดชสกุล
5. เด็กหญิงภัทรภร เจริญบุตรชั้น


K*BOT ASIA 2017

วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียน จานวน 12 คน เข้าร่วมแข่งขัน K*BOT ASIA 2017 การแข่งขันประกวดด้านการประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้หัวข้อ INTERNET OF EVERYTHING (IoE) ณ Hong Kong Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีนนี้มีประเทศผู้เข้าแข่งขันจากประเทศต่างๆ เช่น เกาหลี ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง เป็นต้น ซึ่ง ในการแข่งขันครั้งนี้ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 2 หัวข้อ ซึ่งสามารถรับรางวัลได้ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : การแข่งขันโครงงานระดับประถมศึกษา ประเภท Open Category : Creative Build Competition : offsite ซึ่งส่งการแข่งขันประกวดด้านการประดิษฐ์ และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ จากทีม AUTOMATED CLOTHESLINE RETRIEVER ได้แก่

1. เด็กหญิงอี้ถิง ฟ่าน
2. เด็กหญิงธัญพิชชา บุญยิ่ง
3. เด็กหญิงสุธีวรางค์ ปัญญาชาญศิลป์
4. เด็กหญิงสาวิการ หนูแก้ว
5. เด็กหญิงพรไพรลิน แม้นเจริญ
6. เด็กหญิงญาณิศา รอดเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : การแข่งขันโครงงานระดับประถมศึกษา ประเภท Open Category : Creative Build Competition : ซึ่งส่งการแข่งขันประกวดด้านการประดิษฐ์และ โครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ จากทีม AUTOMATED PLANT WATERING DEVICE ได้แก่

1. เด็กหญิงพลอยฟ้า แก้วศรีทองธาดา
2. เด็กหญิงษิรกา ชูชัยวัฒนา
3. เด็กหญิงภคอร สาสนรักกิจ
4. เด็กหญิงพิชชาภา กิจเชวง
5. เด็กหญิงสริยา ยงกฤตมุข
6. เด็กหญิงฐปนัท ขนุนนิล