กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสัตว์ วัฏจักรชีวิตของสัตว์ ซึ่งกิจกรรมนี้ เกิดจากการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการบูรณาการรายวิชา เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถสรุปสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ และนำเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

On September 6, 2022, Sr. Raymonde Phisetsak, the Director of Assumption Convent Silom School together with the teachers and students of grade1, went to educational trip at Safari World in Bangkok. The students observed the lives of the animals and felt connection with the wildlife and nature. The experienced they gathered from this trip can be apply to all the subjects they learn at school.

2022年9月6日, Sr.Raymonde Phisetsak 易三仓女子小学的校长,一年级的师生们在曼谷野生动物园进行了实地考察。学生了解动物的生命和动物的生命周期。其中这个活动所引起的教与学管理通过整合课程的过程让学生有一个学习过程,能够总结和呈现所学内容、讨论和交流思想。