Apple Distinguished School (Thai)

ตั้งแต่ปี 2013 เราเริ่มการใช้เทคโนโลยีของ Apple เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน ร่วมกันคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และบัดนี้เรามีความยินดีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น Apple Distinguished School ประจำปี 2023-2026 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นโรงเรียนคาทอลิกระดับประถมศึกษา บริหารงานโดยภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครูและผู้ปกครอง ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและด้านวิชาการเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ได้จุดประกายความคิดให้กับครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้ก้าวสู่การเรียนการสอนในยุคใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทั้งการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ เป็นการเปิดโลกกว้างให้กับนักเรียนซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ โดยมีครูคอยอำนวยความสะดวกและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเสริมทักษะความรู้ด้านสารสนเทศ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันและการทบทวนตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ โรงเรียนจึงได้กำหนดแผนงานด้านเทคโนโลยี มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี จัดโปรแกรมการเรียนแบบ 1:1 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ปรับเปลี่ยนทุกห้องเรียนให้เป็น Smart Classroom […]

ICT Team

14 Nov 2023

Apple Distinguished School

Since 2013, we have been using Apple technology to enhance learning experience and teaching methodology; to promote creativity, collaboration and critical thinking; and to create learning innovations. Now, we are delighted to be recognized as an “Apple Distinguished School” for the years 2023 – 2026. Assumption Convent Silom School is a primary Catholic school administered […]

ICT Team

14 Nov 2023

กิจกรรม Open House

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดกิจกรรม Open House โดยมีผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 2 จำนวน 10 แห่ง อาทิ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร รวมทั้งโรงเรียนคาทอลิกสนใจมาศึกษาดูงาน จำนวน 11 แห่ง อาทิ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา เข้าชมนิทรรศการความโดดเด่นสถานศึกษา ได้แก่ นิทรรศการ Robot นิทรรศการภาษา นิทรรศการคุณธรรมนำใจกว้าง นิทรรศการรู้กว้างสร้างพลวัตโลก นิทรรศการแสดงผลงาน ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ และห้องแสดงผลงาน Perfect Youth Start up ห้องแสดงผลงาน Space Creation […]

ICT Team

11 Dec 2022

วันวิชาการ Academic Walk Rally 2022 “One Mind One Heart One Direction”

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดงานวันวิชาการ Academic Walk Rally 2022 “One Mind One Heart One Direction” อันสะท้อนจุดเน้นของสถานศึกษาที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยใช้วิธีบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมและเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพ นำเสนอผลงานผ่านนิทรรศการอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์, เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์, เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ, เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ และคุณสมศักดิ์ คำภา ร่วมเปิดงานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ประมวลภาพวันวิชาการ ปีการศึกษา 2565

ICT Team

11 Dec 2022

พิธีอัญเชิญและฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดพิธีอัญเชิญและฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจากเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานในพิธี คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประธานฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณะเซอร์ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นายกสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

ICT Team

11 Dec 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิรดา ภาคสุโพธิ์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิรดา ภาคสุโพธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.1/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 3rd Place จากการแข่งขันรายการ Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022 ประเภท Solo Jazz Toddler

ICT Team

8 Dec 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/2 ได้รับรางวัลตำแหน่ง รองแชมป์ประเทศไทย ปี 2565 จากการแข่งขันรายการ Thailand Hapkido Championship 2022 ประเภทต่อสู้ Kyoruki Class B อายุ 7-8 ปี ณ มหาวิทยาลัย รังสิต

ICT Team

8 Dec 2022

คำนับและอวยพรเซอร์มารี เซเวียร์ โรซาร์พิทักษ์

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ และตัวแทนคุณครู คำนับและอวยพรเซอร์มารี เซเวียร์ โรซาร์พิทักษ์โอกาสฉลองศาสนนามและเทศกาลคริสต์มาส ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ On December 2, 2022, Sr.Margarita Kitcharoen SPC, Sr. Raymonde Phisetsak SPC and some teachers went to St. Louis Hospital to greet Sr. Marie Xavier Rosarphithak on her feast day, they also wish her a wonderful Christmas ahead. 2022 年 12 […]

ICT Team

4 Dec 2022

คำนับและอวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสฉลองศาสนนามและเทศกาลคริสต์มาส

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี นำผู้แทนคุณครูและนักเรียน คำนับและอวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสฉลองศาสนนามและเทศกาลคริสต์มาส ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ On December 2, 2022, Sr. Margarita Kitcharoen SPC, the school superior, together with the selected teachers and students paid a visit to Cardinal Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, the Archbishop of Bangkok, to wish and greet him […]

ICT Team

4 Dec 2022

วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร นักเรียนร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีและปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ On December 2, 2022, Sr. Margarita Kitcharoen SPC, the school superior, lead the Liturgical mass for Father’s Day in remembrance to the late King Bhumibol Adulyadej. In line with the celebration, the school prepared a tree-planting activity for the students to express their love and gratitude to […]

ICT Team

4 Dec 2022
1 2 15