กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี โดยเซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ นำสวดภาวนาก่อนออกเดินทาง ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน และสามารถนำเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

On August 30, 2022 Sr.Norberta Panmisri, SPC Vice Director of Assumption Convent Silom School, teachers and grade 5 students go to field trip at King of Agricultural Museum Pathumthani. Sr.Raymonde Phisetsak leads a prayer before leaving. This activity is a part of teaching and learning with a project-based process (Project-Based Learning) for students to learn about new agricultural theory, Sufficiency Economy Philosophy and apply the knowledge gained to create a product, offer ,discuss and exchange opinions together.

2022年8月30日, Sr.Norberta Panmisri 易三仓女子小学的副校长以及五年级的老师和学生们去巴吞他尼国王农业博物馆实地考察。 Sr.Raymonde Phisetsak 在离开前带领祈祷。该活动是教学和学习的一部分,采用基于项目的过程(Project-Based Learning),让学生了解新的农业理论、自给经济哲学并应用所获得的知识来创造产品,并可以提供讨论和交流意见一起。