กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี

         เนื่องด้วยวันที่ 3  มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยเหตุนี้โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีผ่านกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ และจากกิจกรรมนี้นักเรียนยังได้แสดงออกถึงการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมที่นักเรียนสามารถกระทำได้ ภายใต้กิจกรรม “ธนาคารความดีสู่สังคม IT” เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันแก่ผู้อื่นที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงนักเรียนยังมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลในครอบครัวอีกด้วย