กิจกรรมไหว้ครู 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครูที่ถือว่าเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ศิษย์ทุกคนต้องแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอน ให้ศิษย์ได้ก้าวเดินสู่หนทางที่ดีงามและเจริญก้าวหน้าในอนาคต ดังนั้นจึงได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูในรูปแบบออนไลน์ขึ้น เพื่อให้นักเรียนในทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางคลิปวิดิโอวันไหว้ครู พร้อมกันนั้นก็ได้ร่วมทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงการระลึกพระคุณครู ผ่านทางผลงานของนักเรียนซึ่งบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดังนี้

  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ระบายสีรูปภาพพร้อมแต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพ
  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4     การเขียนเล่าเรื่องจากภาพ
  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5     เขียนเรียงความ ในหัวข้อ “พระคุณครู”
  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     แต่งกลอนสี่สุภาพ ในหัวข้อ “พระคุณครู”