ห้องสมุด

ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข ส่งเสริมและปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้

  • โดยห้องสมุดเป็นที่รวมของทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้
  • สามารถเลือกอ่านและค้นคว้าหาความรู้ ได้โดยอิสระตามความสนใจ
  • ช่วยให้ผู้ใช้งานห้องสมุดมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ
  • รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  • รู้จักการรักษาสมบัติสาธารณะ รู้จักการใช้ของอย่างระมัดระวัง