กิจกรรม “Coming, walking, and growing together as one” part 1

งานบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรม “Coming, walking, and growing together as one” part 1 ก้าวไปด้วยกันสร้างสัมพันธ์ ASCS ขึ้น เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เป็นโอกาสให้คณะครูได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย