กิจกรรม Student iChampion

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรม Student iChampion ขึ้นเมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2565 เชิญชวนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โดยแนะนำให้นักเรียนได้ออกแบบชิ้นงานและสร้าง Portfolio ด้วยโปรแกรม Canva เป็นการเรียนรู้ในการเก็บรวมรวมผลงานหรือประสบการณ์ของตนเอง สามารถนำเสนอให้น่าสนใจและสวยงาม ข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างมากในอนาคต มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน ขอขอบพระคุณเซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการและมาสเตอร์นฤพนธ์ คูณกำไร วิทยากร ที่ทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี นักเรียนที่สร้าง Portfolio เสร็จแล้ว(หรือยังกำลังทำอยู่ก็ได้) สามารถส่งชิ้นงานให้มาสเตอร์นฤพนธ์ ผ่านทาง Microsoft Team ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะมีการคัดเลือกบางชิ้นงานนำเสนอบนเว็บไซต์ของโรงเรียน

ส่วนผู้ที่สนใจแต่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามและเรียนรู้ได้ทั้ง 3 วัน ตาม Link ดังนี้

Canva : Student Portfolio Day#1 : https://www.youtube.com/watch?v=d0Afp6v_kxA

Canva : Student Portfolio Day#2 : https://www.youtube.com/watch?v=kfjTMxTqJAE

Canva : Student Portfolio Day#3 : https://youtu.be/gN5QHbPzbtA

และถ้านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ต้องการรับเกียรติบัตร หลังจากเรียนรู้ครบทั้ง 3 วันแล้ว กรุณาตอบแบบประเมินกิจกรรมนี้ https://forms.gle/oib9djNC4V3D4Qs38