ค่ายพระคัมภีร์

วันที่ 10-11 กันยายน 2565 นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 8 คน เข้าร่วมค่ายพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 7 ศึกษาพระคัมภีร์หนังสืออพยพ ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของโมเสส ผู้นำชาวอิสราเอลพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ การทำพันธสัญญาของพระเจ้ากับชาวอิสราเอลและประทานพระบัญญัติสิบประการ นักเรียนนำคำสอนของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

On September 10-11, 2022, 8 Catholic students in grades 5-6 attended the 7th Bible camp of Archdiocese of Bangkok at Ban Phu Wan, Nakhon Pathom Province. They studied the Exodus and learned about Moses’ story. They learned that, Moses leaded the Israelites to release from slavery in Egypt. God made the Covenants and gave the Ten Commandments with the Israelites. The students applied God’s word through the Bible to apply to their daily lives.

2022 年 9 月 10 日至 11 日,8 名 5 至 6 年级的天主教学生参加了在佛统府 Ban Phu Wan 举行的曼谷总教区第七届圣经夏令营。他们研究了出埃及记并了解了摩西的故事。他们得知,摩西带领以色列人摆脱了埃及的奴役。上帝与以色列人订立了圣约并颁布了十诫。学生们通过圣经将上帝的话应用到他们的日常生活中。