ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่อำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเด็กให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)