ช่วยเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

วันที่ 22-25 สิงหาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และนางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565

On August 22-25, 2022 Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School and Mrs.Kitsiranut Chiangraeng head of Educational Standards and Quality provided advice and guided to the administrators, teachers, parents and students of Saint Joseph Maechaem School in order to prepare for the assessment from the Office of National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) on August 25,2022.

2022 年 8 月 22-25 日, Sr.Raymonde Phisetsak,易三仓女子小学的校长和 Mrs.Kitsiranut Chiangraeng 的教育标准和质量负责人为 Saint Joseph Maechaem 学校的管理人员、老师、家长和学生提供了建议和指导。准备2022年8月25日国家教育标准与质量评估办公室(公共组织)的评估。