ตัวแทนคุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ร่วมถวายเทียนและปฏิบัติธรรม ณ วัดยานนาวา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถวายเทียน ณ วัดน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตัวแทนคุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ร่วมถวายเทียนและปฏิบัติธรรม ณ วัดยานนาวา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถวายเทียน ณ วัดน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมOn July 12, 2022 The Student Affairs Department, together with the Social studies, Religion and Culture Department, organize a candle offering event. Representatives of teachers and students in grades 2-6 participate in candle offering and dharma practice at Yannawa Temple. The students in grade 1 offer candles at the chapel of Assumption Convent Silom School.2022年7月12日,学生事务部联合社会研究、宗教及文化组、组织了烛光奉献活动。 2-6年级的师生代表参加了在 Yannawa寺庙供奉蜡烛和修法; 一年级的学生在 Assumption Convent Silom School 的小教堂里供奉蜡烛。