นิทานคุณธรรม : คุณค่าพระวรสาร

นิทานคุณธรรม

คุณค่าพระวรสาร คือ คุณค่าที่พระเยซูสั่งสอนและเจริญชีวิตเป็นแบบอย่าง ดังที่มีบันทึกในพระคัมภีร์ “พระวรสาร” ซึ่งแปลว่าข่าวดี อันหมายถึงข่าวดีแห่งความรอดพ้นของมนุษย์ และข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้าผู้รักมนุษย์จนกระทั่งประทานพระบุตรของพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อแสดงพระธรรมแก่มนุษย์ และทำการกอบกู้มนุษย์ให้พ้นจากทุกข์ด้วยอัศจรรย์ต่างๆ และทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่กู้มนุษย์ให้รอดพ้นจากบาป แล้วทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อบันดาลให้มนุษย์ได้รับชีวิตนิรันดร


คุณค่าพระวรสาร : ความซื่อตรง

โดยเด็กหญิงฐิตาภา ศิริสันติสัมฤทธิ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3


คุณค่าพระวรสาร : ความกตัญญู

โดยเด็กหญิงธนสิริ คุ้มบำรุง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1


คุณค่าพระวรสาร : ความหวัง

โดยเด็กหญิงชลิดา โอฬารวราวุฒิ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1


คุณค่าพระวรสาร : ความรัก

โดยเด็กหญิงชุติกาญจน์ โชติคงคติธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2


คุณค่าพระวรสาร : ความกตัญญู

ดยเด็กหญิงอรชุตา ศุภนิตย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5


คุณค่าพระวรสาร : ความหวัง

โดยเด็กหญิงนูรีน มินเนตร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2


คุณค่าพระวรสาร : ความหวัง

โดยเด็กหญิงชุติกาญจน์ โชติคงคติธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2


คุณค่าพระวรสาร : ความจริง

เรื่อง : ความจริง

โดย เด็กหญิง ศศิชา ใบโพธิ์สุวรรณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4


คุณค่าพระวรสาร : ความกตัญญูรู้คุณ

เรื่อง : เด็กชายเกเร

โดยเด็กหญิง ธัญญรัตน์ โพธิ์ศรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4


คุณค่าพระวรสาร : ความเมตตา

เรื่อง : ความเมตตา

โดยเด็กหญิง ธิรดา นัยตรีมิตร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6


คุณค่าพระวรวาร : ความเรียบง่าย

เรื่อง : ความเรียบง่าย

โดยเด็กหญิง กัญจน์นิกข์ โตเจริญวาณิช

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6


คุณค่าพระวรสาร : ความเมตตา

เรื่อง : ความเมตตา

โดยเด็กหญิงกันต์ธิดา มานักฆ้อง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4