พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 112

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ท่านอธิการิณี เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 112 โอกาสนี้ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 มอบรางวัลให้กับคุณครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติ รวมทั้งคุณครูที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อนวัตกรรมในโครงการ iTeachers ภาคบ่ายนักเรียนร่วมกิจกรรมกตัญชลี เพื่อระลึกถึงพระคุณของคณะเซอร์ คุณครู และสถาบันอันเป็นที่รัก ร่วมกันอำลาคุณครูจุฑารัตน์ ศรีจันทร์ โอกาสเกษียณอายุในปีการศึกษานี้