มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 23 กันยายน 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูพี่เลี้ยง กล่าวให้โอวาทและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุพรรณิภา ยานไกล และนางสาวณัฏฐณิช วินทะไชย ได้ฝึกประสบการณ์การสอนภาคเรียนที่ 1 สำเร็จตามหลักสูตร

On September 23, 2022, A special gathering was organised by Sr. Raymonde Phisetsak the school director to gave recognition to Ms.Supannipa Yanklai and Ms.Natthanich Winthachai of Srinakrinwot Univerisity who had their off-campus training at Assumption Convent Silom School in the first semester of academic year 2022-2023. As the school acknowledge the passion and dedication of these two young and hardworking future teachers, the school director, accompanied by their cooperating teachers, gave them bouquet of flowers and shared words of wisdom that they can use and apply in their future endeavors.

2022 年 9 月 23 日,Raymonde Phisetsak易三仓女子小学的校长 以表彰 Srinakrinwot 大学的大学生 Supannipa Yanklai 女士和 Natthanich Winthachai 女士,她们首先在 贵校进行了校外培训2022-2023 学年学期。学校感谢这两位年轻而勤奋的未来教师的热情和奉献精神,学校负责人在合作教师的陪同下,为她们献上了鲜花,并分享了她们可以在未来的努力中使用和应用的智慧话语。