วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 3 “เทียนแห่งความชื่นชมยินดี”

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 3 เทียนแห่งความชื่นชมยินดีถูกจุดขึ้น เพื่อเตรียมจิตใจทุกคนรอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้ไถ่

On December 13, 2022, Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School, lead the Liturgy of the Word for the third week of advent. The candle of joy was lit to prepare the hearts of all, who await the coming of our Savior.

2022年12月13日, Raymonde Phisetsak 易三仓女子小学的校长,主持将临期第三周的圣言礼仪。点燃喜乐的蜡烛是为了让所有等待我们救主降临的人的心做好准备。