กิจกรรมกีฬาสี ASCS Sports Day 2022

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสี ASCS Sports Day 2022 ภายใต้หัวข้อ “The Power of Unity” โดยได้รับเกียรติจากเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์พร้อมผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ นายกสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ รวมทั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 ร่วมในพิธีเปิดงานกีฬาสี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

kanyapak tiraporn

31 Jan 2023

คณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือเด่นหล้าทั้ง 2 สาขา เข้าพบสวัสดีปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการณี และเซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ให้การต้อนรับผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ และ ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า, โรงเรียนเด่นหล้าพระราม 5 (ฝ่ายอนุบาล & ประถม) พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือเด่นหล้าทั้ง 2 สาขา โอกาสเดินทางเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ สานความสัมพันธ์ที่ดี พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน

kanyapak tiraporn

31 Jan 2023

25 มกราคม วันฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล

25 มกราคม วันฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล “นับตั้งแต่บัดนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีประโยชน์อีก เมื่อเปรียบกับประโยชน์ล้ำค่าคือ การรู้จักพระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงยอมที่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งเป็นปฏิกูล เพื่อจะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกำไร” (ฟป.3:8) หนึงในข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ การกลับใจของ นักบุญเปาโล ประวัติของนักบุญเปาโล นักบุญเปาโล ตัวท่านเกิดที่เมืองทาร์ซัส (Tarsus) (ปัจจุบันเมืองนี้อยู่ในประเทศตุรกี ) ตัวท่านถูกเลี้ยงดูด้วยขนบธรรมเนียมแบบฟาริสที่เคร่งครัด จากพ่อแม่ที่เป็นชาวยิว ท่านได้รับชื่อว่า ซาอูล หรือ เซาโล (Saul) ตามชื่อกษัตริย์พระองค์แรกของชาติยิว และตามมาด้วยชื่อภาษาโรมันของท่าน คือ เปาโล (Paul) ซึ่งเป็นธรรมเนียมของพวกชาวยิวสมัยนั้นที่ถือสัญชาติโรมัน การกลับใจของนักบุญเปาโล ทำไมจึง “กลับใจ” ก่อนหน้านี้ ในช่วงวัยหนุ่ม ท่านเคยเกลียดชังพระนามพระคริสตเจ้าเป็นฟาริสีหนุ่มผู้มีใจอย่างบ้าคลั่งและรุนแรงต่อพระศาสนจักรของพวกคริสตชนที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ ถึงกับได้รับอำนาจจากมหาสมณะที่จะนำคริสตชนจากเมืองต่างๆ มาคุมขังไว้ แต่เมื่อได้เดินทางมายังกรุงดามัสกัส “พระบุตรของพระเจ้า” ทรงปรากฏองค์ให้เขาได้เห็น (เทียบ กท 1:16) ท่านได้กลับใจโดยฉับพลัน และทิ้งวิถีชีวิตเดิม และได้พบประสบการณ์แห่งการกลับใจอันเลื่องชื่อของท่าน การกลับใจของนักบุญเปาโลนั้น ความจริงแล้วได้มีการกล่าวถึง การกลับใจ ไว้ในจดหมายของท่านอยู่หลากหลายแห่งด้วยกัน […]

kanyapak tiraporn

26 Jan 2023

วันที่ 25 มกราคม 2566 วจนพิธีกรรม ฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ

วันที่ 25 มกราคม 2566 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ เพื่อระลึกถึงนักบุญเปาโล “อัครสาวกของคนต่างศาสนา” ผู้นำข่าวดีไปประกาศแก่ชนต่างชาติ (เทียบ กจ 9:15) ส่วนการกลับใจของท่านนักบุญเปาโลนั้น ความจริงแล้วได้มีการกล่าวถึง การกลับใจ ไว้ในจดหมายของท่านอยู่หลากหลายแห่งด้วยกัน แต่ถ้าหากจะกล่าวถึงเหตุการณ์ ที่สามารถอธิบายถึง การกลับใจได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งมากที่สุด จะอยู่ที่ จดหมายถึงชาวฟิลิปปีในบทที่ 3 เพราะเป็นการกลับใจทั้งแนวความคิด และวิถีชีวิตในความเป็นคริสตชน เพื่อยึดมั่นในพระบุคคลของพระคริสตเจ้า สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องได้ใน Link นี้

kanyapak tiraporn

26 Jan 2023

กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ป.4

เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยผ่านกิจกรรม Walk Rally 10 กิจกรรม ได้แก่ การสีข้าว ฝัดข้าว การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชสวนครัว การทำวุ้นจากสีธรรมชาติ การทำขนมกล้วย การทำน้ำมันสมุนไพร การทำผงยาสีฟันสมุนไพร การประดิษฐ์การ์ดจากวัสดุธรรมชาติ และการละเล่นโบว์ลิ่งมะพร้าว ซึ่งนักเรียนได้นำทักษะการใช้เทคโนโลยี และการทำงานแบบกระบวนการกลุ่มมาใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างชิ้นงานสรุปความรู้ที่ได้รับจากฐานที่นักเรียนสนใจ

kanyapak tiraporn

24 Jan 2023

วันกตัญชลีและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 13 มกราคม 2566 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานในงานวันกตัญชลี เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูทุกท่าน และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้ถึงความสำคัญ รวมทั้งสิทธิหน้าที่ของตนเอง ในช่วงงานกตัญชลี เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ ท่านอธิการิณี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้มีการกล่าวถึง ความสำคัญและประวัติของวันครู ซึ่งจะตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี โดยวันครูแห่งชาติของไทยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า “คุรุสภา” เป็นนิติบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสถาบันวิชาชีพครู และมีการอ่านสารวันครู และคำขวัญวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2566 ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ “วันครู” ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” เพื่อสะท้อนว่า คุณครูที่มีภูมิความรู้ดี ประพฤติตนดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และมีความเมตตากรุณา จะเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจแก่ศิษย์ในการศึกษาใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง […]

kanyapak tiraporn

16 Jan 2023

เข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมวิชาการ BCC Scholar Market

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจัดมหกรรมวิชาการ BCC Scholar Market ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ดังนี้ การแข่งขัน Scholar Quiz รายการประกวดร้องเพลงสากล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงชาครีญา งามเลิศชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงชนรดี ภูวธนารักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 และนอกจากนี้ยังมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Scholar Quiz ตอบปัญหาทางวิชาการ ได้แก่เด็กหญิงญาดา พัฒนเกียรติชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3เด็กหญิงสุวิชชา กิตติศักดิ์ดำรง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3เด็กหญิงบุญญรัตน์ เคร่งวิรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4เด็กหญิงพัทธนันท์ รุจิพรวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว จัดอยู่ในกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ โครงการ ASCS Competition ที่มุ่งเน้นพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความเป็นเลิศตามศักยภาพ

kanyapak tiraporn

14 Jan 2023

โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ส่งมอบความสุข สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ส่งมอบความสุข สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันที่ 5 มกราคม 2566 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และเซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ส่งมอบความสุข พระพรอันอุดม แก่ท่าน เลขาธิการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ บุคลากร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ปี พ.ศ 2566  การแสดง Robot เต้นประกอบเพลงพรปีใหม่และการแสดง Christmas Carolin’g “ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สช. กระทรวงศึกษาธิการ บรรยากาศภายในงาน

kanyapak tiraporn

6 Jan 2023

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง เพชรบุรีโอเพ่น

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 7-8 ปี จากการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง เพชรบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

kanyapak tiraporn

4 Jan 2023
1 2