สภานักเรียนและคณะครูร่วมจัดกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ฝ่ายกิจการนักเรียนได้นำสภานักเรียนและคณะครูร่วมจัดกิจกรรมสัมผัสชีวิต มีซิสเตอร์นิภาพันธ์ แสงประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ เขตคลองเตย ให้การต้อนรับ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน การให้และช่วยเหลือสังคม โดยจัดกิจกรรมผู้นำสร้างความรู้ ด้วยการแบ่งปันด้านภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 และจัดกิจกรรมผู้นำปันรอยยิ้ม โดยจัดกิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้น้อง ๆ โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์