อบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ สำหรับปีการศึกษา 2566 ด้วย Application : School Work

ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2566 คุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับปีการศึกษา 2566 ด้วย Application : School Work และ Classroom โดยมี ม.นฤพนธ์ คูณกำไร (ALL) เป็นวิทยากร โอกาสนี้ เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม