เรียนรู้ทักษะ Bot 2 For Coding Robotics Programming นอกสถานที่

กิจกรรม Robot Competition นำนักเรียนไปเรียนรู้ mBot 2 For Coding Robotics Programming ณ สถาบันไอเมค MBK Center Learning Hub วันที่ 27 มีนาคม 2566 กิจกรรม Robot Competition ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้กว้างในการเรียนรู้ทักษะ Robotics และเตรียมนักเรียนสู่การแข่งขันภายในประเทศและนานาชาติ โดยร่วมกับ IMAKE INNOVATION นำนักเรียนไปเรียนรู้ mBot 2 For Coding Robotics Programming ณ สถาบันไอเมค MBK Center Learning Hub บรรยากาศการเรียนรู้ mBot 2 For Coding Robotics Programming พร้อมรับประกาศนียบัตร mBot 2 For Coding […]

kanyapak tiraporn

31 Mar 2023