การตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

การตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางรัก เข้าดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เพื่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพอาหารทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และด้านเคมี รวมถึงเฝ้าระวังการปนเปื้อนในอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยอีกทั้งยังกำชับให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) อย่างเคร่งครัด On June 13, 2022 The Environment and Sanitation Department,Bangrak District Office conducted food sanitation checks in educational institutions at Assumption Convent Silom School to track and monitor in physical, biological and chemical food quality, including monitoring food contamination. To ensure students have clean eating and safe food, and also instruct the school to comply the measures to prevent the epidemic of coronavirus (Covid-19).