กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 คุณครูฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

On July 25, 2022 The teachers of Student Affairs Department organize the moral camp for students in grade 5 at St. Louis College.

于2022年7月25日,学生事务部老师们在圣路易斯学院为小学五年级学生们组织了道德夏令营。