กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ณ เมืองโบราณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 9 กันยายน 2565 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในอดีต ซึ่งกิจกรรมนี้ เกิดจากการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และนักเรียนได้นำเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

On September 9, 2022, Sr. Norberta Panmisri, the assistant director of Assumption Convent Silom School, together with the teachers and students of grade 6 went at The Ancient City in Samut Prakarn for an educational trip. The students learned about historical landmarks and the way our ancestors lived their lives. They brainstormed and used the Project-Based Learning approach in creating the task that was given to them. วันที่ 9 กันยายน 2565 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในอดีต ซึ่งกิจกรรมนี้ เกิดจากการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และนักเรียนได้นำเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

On September 9, 2022, Sr. Norberta Panmisri, the assistant director of Assumption Convent Silom School, together with the teachers and students of grade 6 went at The Ancient City in Samut Prakarn for an educational trip. The students learned about historical landmarks and the way our ancestors lived their lives. They brainstormed and used the Project-Based Learning approach in creating the task that was given to them.

2022年9月9日, Sr.Norberta Panmisri、易三仓女子小学的副院长与六年级师生一同前往古城北榄(Samut Prakan)进行教育之旅。学生了解历史地标、生活方式和前世。他们倾向于基于项目的学习,使他们能够创作自己的作品,并有机会一起展示、讨论和交换意见。