กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ บ้านนาครูธานี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ณ บ้านนาครูธานี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตในต่างพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาจากฐานกิจกรรม ได้แก่ การฝัดข้าว การใช้ครกตำข้าว การใช้เครื่องสีข้าว ฝึกการขูดมะพร้าวและโม่แป้งเพื่อทำขนม เรียนรู้วิธีการตกปลา และได้สัมผัสกับกระบือ นอกจากนี้ นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้มานำเสนอ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนจากการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

On November 10, 2022, The school organized a one day educational trip at Ban Kru Thani, Pathum Thani. The students learnt and enjoyed the activities provided for them such as riding the buffalo, cooking thai coconut pancake, riding boat, fishing, climbing a tree, riding a wagon and they also learnt about the Thai Traditional way of living. In addition, the students also enjoyed playing the banana leaves which they turned into a toy gun. The trip was extremely successful and knowledgeable.

2022 年 11 月 10 日, Norberta Panmeesri 副校长与二年级的师生一起参加了 Ban Na Kru Thani 修道院围墙外的知识活动。巴吞他尼府 Lat Lum Kaeo 区。学生在不同领域练习生活技能。从活动基地了解农民的生活方式,例如擂米、用研钵捣米。使用碾米机练习磨碎椰子和研磨面粉来制作甜点。学习如何钓鱼和水牛的经验。互相交流知识并通过参加小组活动与朋友建立良好的关系