กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก นักเรียนระบายสีภาพ รณรงค์งดสูบบุหรี่ เรียนรู้ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก และตอบคำถามชิงรางวัล ได้รับรางวัลจากท่านอธิการิณีและคณะเซอร์ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาThe Student Affairs Department organized World No Tobacco Day activities. Students painted pictures of the no smoking campaign. They learned about the history of World Tobacco Day and answered the questions for prizes, and received them from Sister Superior, Director and Vice-director on last Thursday.学生事务部组织了世界无烟日活动。 学生们画了禁烟活动的照片。 他们了解了世界烟草日的历史,并回答了有奖问题,于上周四收到了主任和副主任修女的奖品。