กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เนื่องในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในชื่องาน “ร้อยรสวรรณคดี สุนทรีย์แห่งภาษา” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติและความสำคัญของวันภาษาไทย เห็นคุณค่าของภาษาและวรรณคดีไทย รวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

On August 1, 2022 On the occasion of the National Thai Language Day, the Thai language Department organized activities for the academic year 2022 in the title of “Hundreds of Literature Aesthetics of Language” in online format for students to learn the history and importance of Thai language, see the value of Thai language and literature as well as helping to conserve them in order to remain with the Thai people forever.