กิจกรรมวันฮาโลวีน

ภาพบรรยากาศสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมวันฮาโลวีน คณะกรรมการสภานักเรียนจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ประวัติ ความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติของเทศกาลฮาโลวีน

The student council organized the Halloween activities for students to learn the history, the traditions and importance of Halloween.

学生会组织了万圣节活动,让学生了解万圣节的历史、传统和重要性。

https://photos.app.goo.gl/srD4XZs1RJzTeBLRA