กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติเป็นวันที่คนไทยทุกคนมีโอกาสได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ของตนหรือผู้ที่เป็นเสมือนแม่บังเกิดเกล้า และวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นนับเป็นวโรกาสมหามงคลอย่างยิ่ง ซึ่งพระองค์เปรียบเสมือนมารดาของแผ่นดินไทยที่เกื้อกูลเลี้ยงดูคนไทยอยู่ทุกเวลา ด้วยเหตุนี้โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จึงได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาผู้มีพระคุณแก่ลูกทุกคน ผ่านกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น อาทิเช่น คลิปวิดีโอเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน และการร่วมกิจกรรม ที่ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาผู้มีพระคุณ ดังต่อไปนี้

  • นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้ร่วมลงมือประดิษฐ์การ์ด พร้อมเขียนข้อความเพื่อแสดงความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่ ภายใต้หัวข้อ “การ์ดนี้หนูให้แม่”
  • สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จัดทำคลิปวิดีโอ บอกรักคุณแม่ ทั้งในรูปแบบการกระทำและคำพูด ภายใต้หัวข้อ “รักแม่ให้โลกรู้”