กิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ ทำพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ มาจัดกิจกรรมในวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักพระคัมภีร์หนังสืออพยพและนำบทสอนมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

On August 19, 2022 Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School executed the opening ceremony for Bible Week activities. The staffs of the Catechetical Center of Bangkok Archdiocese organized an activity on August 22-26, 2022 to enable students to learn about the Exodus Bible and apply the teachings for their lives.

2022 年 8 月 19 日,学校主任 Remond Pisasak 主持圣经周活动。 曼谷总教区天主教会的工作人员于 2022 年 8 月 22 日至 26 日组织了一项活动,让学生了解《出埃及记》圣经并将其教义作为生活指南。