กิจกรรม Open House

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดกิจกรรม Open House โดยมีผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 2 จำนวน 10 แห่ง อาทิ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร รวมทั้งโรงเรียนคาทอลิกสนใจมาศึกษาดูงาน จำนวน 11 แห่ง อาทิ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา เข้าชมนิทรรศการความโดดเด่นสถานศึกษา ได้แก่ นิทรรศการ Robot นิทรรศการภาษา นิทรรศการคุณธรรมนำใจกว้าง นิทรรศการรู้กว้างสร้างพลวัตโลก นิทรรศการแสดงผลงาน ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ และห้องแสดงผลงาน Perfect Youth Start up ห้องแสดงผลงาน Space Creation ห้องแสดงผลงาน Junior Inventors