คณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือเด่นหล้าทั้ง 2 สาขา เข้าพบสวัสดีปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการณี และเซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ให้การต้อนรับผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ และ ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า, โรงเรียนเด่นหล้าพระราม 5 (ฝ่ายอนุบาล & ประถม) พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือเด่นหล้าทั้ง 2 สาขา โอกาสเดินทางเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ สานความสัมพันธ์ที่ดี พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน