คณะผู้บริหารและกรรมการดำเนินงาน

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการดำเนินงาน

อธิการิณี
เซอร์ มาร์การิตา กิจเจริญ

ผู้อำนวยการ
เซอร์ เรมอนด์ พิเศษศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เซอร์ มารีกันดิ๊ด ว่องไวเซอร์ มารีเอตต้า จงสมชัย

ฝ่ายบริหาร
จัดการทั้วไป
ฝ่ายวิชาการฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่ายบุคลากรฝ่ายทรัพยากรฯฝ่ายอภิบาล
และแพร่ธรรม
ฝ่ายมาตรฐาน
นางสาวเพชรรัตน์ รงควงศ์นางสาวภัทรพร อุตพันธ์นางสาวนีรนุช เหลือลมัยนางนงนุช แทนกองนายศุภศิลป์ รีฮุงเซอร์ มารีเอตต้า จงสมชัยนางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง