คณะผู้บริหารและกรรมการดำเนินงาน

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการดำเนินงาน

อธิการิณี
เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ

ผู้อำนวยการ
เซอร์มารี คริสติน อนงค์จรรยา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เซอร์เดอนีส ดาวดี

ฝ่ายบริหาร
จัดการทั่วไป
ฝ่ายวิชาการฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่ายบุคลากรฝ่ายทรัพยากรฯฝ่ายอภิบาล
และแพร่ธรรม
ฝ่ายมาตรฐาน
นางสาวนีรนุช เหลือลมัยนางสาวภัทรพร อุตพันธ์นางสาวสุนิสา บุญชูนางสาววิสุดา บุญแฝงนายธรณินทร์ รุ่งเจริญวิวัฒนานางสาวเพชรรัตน์ รงควงศ์นางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง