คณะผู้บริหารและกรรมการดำเนินงาน

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการดำเนินงาน

อธิการิณี
เซอร์ มาร์การิตา กิจเจริญ

ผู้อำนวยการ
เซอร์ เรมอนด์ พิเศษศักดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี

ฝ่ายบริหาร
จัดการทั้วไป
ฝ่ายวิชาการฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่ายบุคลากรฝ่ายทรัพยากรฯฝ่ายอภิบาล
และแพร่ธรรม
ฝ่ายมาตรฐาน
นางสาวเพชรรัตน์ รงควงศ์นางสาวพัชรินทร์ ชาญณรงค์นางสาวสุนิสา บุญชูนางสาวรรณเพ็ญ โตเทศนายศุภศิลป์ รีฮุงเซอร์ นอร์แบร์ตา ปานมีศรีนางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง