คณะผู้บริหารและกรรมการดำเนินงาน

คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
เซอร์คริสตอฟ เภกะนันท์

รองผู้อำนวยการ
เซอร์ มารีกันดิ๊ด ว่องไวเซอร์ ยุสติน อินทร์ติยะเซอร์ลูเซีย-อานนท์ กิจเจริญ

คณะกรรมการดำเนินงาน

ฝ่ายบริหาร
จัดการทั้วไป
ฝ่ายวิชาการฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่ายบุคลากรฝ่ายทรัพยากรฯฝ่ายอภิบาล
และแพร่ธรรม
ฝ่ายมาตรฐาน
นางสาวเพชรรัตน์ รงควงศ์นางสาวภัทรพร อุตพันธ์นางสาวนีรนุช เหลือลมัยนางนงนุช แทนกองนายศุภศิลป์ รีฮุงนายวีระพงษ์ สุขสวัสดิ์นางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง