คณะผู้บริหารและกรรมการดำเนินงาน

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการ
เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เซอร์ เรมอนด์ พิเศษศักดิ์เซอร์ ยุสติน อินทร์ติยะเซอร์ มารีกันดิ๊ด ว่องไว
ฝ่ายบริหาร
จัดการทั้วไป
ฝ่ายวิชาการฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่ายบุคลากรฝ่ายทรัพยากรฯฝ่ายอภิบาล
และแพร่ธรรม
ฝ่ายมาตรฐาน
นางสาวเพชรรัตน์ รงควงศ์นางสาวภัทรพร อุตพันธ์นางสาวนีรนุช เหลือลมัยนางนงนุช แทนกองนายศุภศิลป์ รีฮุงนายวีระพงศ์ สุขสวัสดิ์นางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง