คณะผู้บริหารและกรรมการดำเนินงาน

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการดำเนินงาน

อธิการิณี
เซอร์ มาร์การิตา กิจเจริญ

ผู้อำนวยการ
เซอร์ เรมอนด์ พิเศษศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรีเซอร์แมตตี้ วาปีโส

ฝ่ายบริหาร
จัดการทั่วไป
ฝ่ายวิชาการฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่ายบุคลากรฝ่ายทรัพยากรฯฝ่ายอภิบาล
และแพร่ธรรม
ฝ่ายมาตรฐาน
นางสาวนีรนุช เหลือลมัยนางสาวพัชรินทร์ ชาญณรงค์นางสาวสุนิสา บุญชูนางสาววิสุดา บุญแฝงนายศุภศิลป์ รีฮุงนางสาวเพชรรัตน์ รงควงศ์นางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง