คุณครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ณ บ้านเพชรสำราญ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ และคุณครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ณ บ้านเพชรสำราญ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง เป็นวิทยากร คุณครูได้มีเวลาไตร่ตรองพระวาจา ปฏิบัติกิจศรัทธาและเพิ่มพูนชีวิตฝ่ายจิต

On October 15-16, 2022, Sr. Raymonde Phisetsak, the school director Sr. Norberta Panmisri, the assistant director and the catholic teachers went to retreat at Baan Petchsamran ,Prachubkhirikhan. Father Prud Thipthong,C.Ss.R. was the spiritual speaker, He led the teachers to cerebrate the Mass , pray together, reflect the words of God, and increase their spiritual life.

2022 年 10 月 15 日至 16 日,Raymonde Phisetsak 易三仓女子小学校长, Norberta Panmisri 副校长和天主教教师前往 Prachubkhirikhan 的 Baan Petchsamran 闭关。普鲁德·蒂普通神父,C.Ss.R.作为灵性的演讲者,他带领老师们一起做弥撒祈祷,体现神的话,增加他们的灵性生命。